Tư vấn

"Lời khuyên của tôi với những người hôm nay là như sau: nếu bạn mất các trò chơi của cuộc sống nghiêm túc, nếu bạn có hệ thống thần kinh của bạn nghiêm túc, nếu bạn có cơ quan cảm giác của bạn nghiêm túc, nếu bạn có quá trình năng lượng nghiêm túc, bạn phải bật, điều chỉnh, và thả ra."

Timothy Leary